Bestuur: certificatieschema en de momenten van hercertificatie.

Beste leden,

Bij deze even een update van de afgelopen maanden.

Op 17 December j.l. hebben wij een algemene ledenvergadering gehad te Amsterdam.

Hier is een aantal zaken besproken waaronder het certificatieschema en de momenten van hercertificatie.

Hieruit kwamen een tweetal vragen naar voren:

1 Wat is de status van het 2 jaarlijks portfolio onderzoek t.o.v. de geldigheid van het certificaat ?

2 Wie mag de 4 jaarlijkse praktijkverrichting van een CAT-C duiker afnemen ?

In de tussentijd zijn er 2 bestuursleden toegetreden tot het College van Deskundigen Civiele Sector, het CvD-CS.

Hiervan hebben wij op 2 Februari j.l. een vergadering bijgewoond, waar onder andere deze 2 vragen zijn gesteld en beantwoord.

Vraag 1.

Het certificaat is voor 4 jaar geldig. Mocht bij het 2 jaarlijkse portfolio onderzoek blijken dat er niet is voldaan aan de ervaringseis, dan wordt het certificaat geschorst tot er onder leiding van een instructeur bij een door de NDC CI erkend opleidingsinstituut wel wordt voldaan aan de ervaringseis.

Voorbeeld: Een duiker heeft in de eerste 2 jaar van zijn certificaat 28 duiken gemaakt, dan komt hij er voor het protfolio onderzoek 2 duiken te kort. Deze duiker mag dan niet duiken op de klus tot weer is voldaan aan de gestelde ervarings eis.

Deze 2 duiken mag hij onder leiding van een instructeur maken bij een door de NDC CI erkend opleidingsinstituut waarna de schorsing weer wordt opgeheven.

Vraag 2.

De 4 jaarlijkse praktijkverrichting van een CAT-C duiker mag worden uitgevoerd door elke DPL-B4 of DPL-B4/C, welke een aanwijzing van de CI heeft voor het afnemen van de praktijkproef.

Deze DPL’s dragen de titel DPL NDC-CI. En lijst met door de CI erkende DPL’s is te vinden op de site van de NDC-CI.

Op dit moment is het namelijk nog zo dat de praktijkverrichting voor de CAT-B4 en de CAT-C duiker bestaat uit het uitvoeren van vigerende noodprocedures binnen de volledige scope van het certificaat.

Hierbij geldt wel dat deze DPL alleen een verrichting mag ensceneren welke binnen de scope van zijn eigen certificaat valt.

Voorbeeld: De DPL-B4 mag een oefening ensceneren binnen zijn eigen scope B4. Deze mag dus geen closed-bell oefening ensceneren. Uiteraard mag de DPL-B4/C dit wel omdat dat wel in zijn scope valt.

Verder benadrukte de NDC-CI dat het in het belang van de duiker/dpl zelf is om voor het portfolio-onderzoek niet enkel 30 duiken aan te leveren.

De wet stelt namelijk:

Art 6.1: Het toezicht heeft tot doel om de vakbekwaamheid van gecertificeerd personeel te borgen. De CKI is verplicht te beoordelen of de certificaathouder blijft voldoen aan de gestelde eisen.

Art 11.1: Doorlopende duikervaring van ten minste 20 duiken in 24 maanden voor subcategorie A1 en A2 dan wel ten minste 30 duiken in 24 maanden voor de overige subcategorieën A en B. Voor de categorie C geldt dat er in 24 maanden tenminste 10 keer een bell-run (gesloten bel) is gemaakt, waarbij 5 keer is opgetreden als bell-man en waarbij 5 keer een lock out is gemaakt.

Ook komt het met enige regelmaat voor dat er een bladzijde uit het logboek niet goed is ingevuld waardoor deze duik niet meetelt.

Als er meer duiken worden aangeleverd, kan de CI als nog komen tot een goedkeuring van het portfolio-onderzoek.

Uiteraard blijft het natuurlijk wel zaak om het logboek volledig en correct in te vullen !!

Verder zijn wij als bestuur al weer druk met de toekomst.

Te verwachten is dat er nog dit jaar een wijziging komt in het certificatieschema voor de duikers, waarin de harmonisatie met de brandweer is verwerkt.

Wij hopen hier zo snel mogelijk inzage in te krijgen.

Als dit klaar is staat hetzelfde op het programma voor het schema voor de DPL’s waarin ook de harmonisatie met de brandweer moet worden gemaakt.

Volgende maand hebben we een informeel gesprek met de NADO om te kijken hoe wij elkaar hier in kunnen versterken daar waar wij gedeelde belangen hebben.

Groeten,

Het bestuur.