SWOD Nieuwsflash

Invoering nieuw geharmoniseerd certificatieschema voor duikarbeid
Tot 24 juli 2018 bevat de Arbeidsomstandighedenregeling een werkveldspecifiek certificatieschema voor brandweerduikers (WSCS WOD-E) en een certificatieschema voor gewone duikers (WSCS WOD D).
In voornoemd certificatieschema voor brandweerduikers is geen categorie voor SSE duiken (ademlucht via slangen vanaf de wal aangevoerd) opgenomen. De beheerstichting SWOD heeft beide schema’s in elkaar geschoven en gemoderniseerd. Hierdoor wordt ook SSE duiken voor de brandweer mogelijk. Het nieuwe geharmoniseerd schema duikarbeid, dat nog onder het regime van beoordelingen door de RvA wordt ingevoerd, wordt gepubliceerd op 24 juli 2018 en  treedt op 1 oktober 2018 in werking.

https://www.werkenonderoverdruk.nl/nieuws-2018/swod-nieuwsflash

NVB en de AVG

Beste leden,

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe AVG van kracht.
De Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers wil graag voldoen aan deze nieuwe AVG richtlijnen.

Langs deze weg willen wij u laten weten hoe wij omgaan met uw NAW-gegevens en waar wij deze voor gebruiken.

Voor onze ledenadministratie, hebben wij een aantal van uw gegevens opgeslagen.
Daarmee kunnen wij u nieuwsbrieven en informatie uit de branche toezenden, maar tevens presentjes en de factuur behorende bij het lidmaatschap.
Dit is de taakstelling van de NVB.

De belangrijkste wijziging in deze wetgeving is dat wij aantoonbaar moeten kunnen maken dat wij enkel gegevens opslaan welke noodzakelijk ten uitvoering van onze taakstelling en om aan te tonen dat wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Derhalve willen wij jullie graag op de hoogte stellen van de privacy verklaring van de NVB.

nederlandseverenigingvanberoepsduikers.nl/…/NVB-Pricacyverklaring-AVG-leden-mei-2018.pdf

Met vriendelijke groet,

Bestuur – Nederlandse Vereniging van Beroepsduikers.

 

Steunbetuiging overleden beroepsduiker

Gistermiddag hebben wij het trieste bericht ontvangen dat een 34 jarige beroepsduiker tijdens duikwerkzaamheden om het leven is gekomen.

 

Langs deze weg willen wij ons medeleven uiten aan alle nabestaanden.

 

Ook gaat onze steun uit naar de betrokken collega’s welke aan deze klus verbonden waren.

 

Wij wensen allen heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Tijdelijke annulering Training DPL NDC-CI

Beste leden,

Zoals wellicht bekend heeft er een wijziging in de organisatie NDC-CI plaatsgevonden en heeft de NDC-CI besloten de Training voor Duikploegleiders, die de vooraf aangekondigde praktijkproef hercertificatie mogen afnemen, voorlopig op te schorten.
Het bestuur van de NVB heeft contact gehad met de nieuwe bestuursvoorzitter van de NDC-CI. Hij heeft een aantal zaken nader toegelicht.

– Tijdelijke annulering Training DPL NDC-CI
Het bestuur gaf aan eerst de inhoud van het nieuwe geharmoniseerde certificatieschema Duikarbeid af te wachten
Wat de NDC-CI betreft blijft de praktijkproef in kader van hercertificatie zoals het nu is. Maar de kans is groot dat dat de Raad voor Accreditatie wellicht anders beslist.

– Er is aangegeven dat er meer controle komt op de praktijkproeven in het kader van hercertificatie . Dit uit voorzorg om het systeem zoals het nu is te kunnen behouden.

– De voorzitter gaf verder aan de organisatie structuur verder te willen uitwerken conform de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. E.e.a. conform het SZW Beleid “Van Beoordelen naar Accreditatie”.

De NDC-CI heeft de duikploegleiders die interesse en/of zich aangemeld hadden geïnformeerd over de tijdelijke annulering van de training.

Bestuur: certificatieschema en de momenten van hercertificatie.

Beste leden,

Bij deze even een update van de afgelopen maanden.

Op 17 December j.l. hebben wij een algemene ledenvergadering gehad te Amsterdam.

Hier is een aantal zaken besproken waaronder het certificatieschema en de momenten van hercertificatie.

Hieruit kwamen een tweetal vragen naar voren:

1 Wat is de status van het 2 jaarlijks portfolio onderzoek t.o.v. de geldigheid van het certificaat ?

2 Wie mag de 4 jaarlijkse praktijkverrichting van een CAT-C duiker afnemen ?

In de tussentijd zijn er 2 bestuursleden toegetreden tot het College van Deskundigen Civiele Sector, het CvD-CS.

Hiervan hebben wij op 2 Februari j.l. een vergadering bijgewoond, waar onder andere deze 2 vragen zijn gesteld en beantwoord.

Vraag 1.

Het certificaat is voor 4 jaar geldig. Mocht bij het 2 jaarlijkse portfolio onderzoek blijken dat er niet is voldaan aan de ervaringseis, dan wordt het certificaat geschorst tot er onder leiding van een instructeur bij een door de NDC CI erkend opleidingsinstituut wel wordt voldaan aan de ervaringseis.

Voorbeeld: Een duiker heeft in de eerste 2 jaar van zijn certificaat 28 duiken gemaakt, dan komt hij er voor het protfolio onderzoek 2 duiken te kort. Deze duiker mag dan niet duiken op de klus tot weer is voldaan aan de gestelde ervarings eis.

Deze 2 duiken mag hij onder leiding van een instructeur maken bij een door de NDC CI erkend opleidingsinstituut waarna de schorsing weer wordt opgeheven.

Vraag 2.

De 4 jaarlijkse praktijkverrichting van een CAT-C duiker mag worden uitgevoerd door elke DPL-B4 of DPL-B4/C, welke een aanwijzing van de CI heeft voor het afnemen van de praktijkproef.

Deze DPL’s dragen de titel DPL NDC-CI. En lijst met door de CI erkende DPL’s is te vinden op de site van de NDC-CI.

Op dit moment is het namelijk nog zo dat de praktijkverrichting voor de CAT-B4 en de CAT-C duiker bestaat uit het uitvoeren van vigerende noodprocedures binnen de volledige scope van het certificaat.

Hierbij geldt wel dat deze DPL alleen een verrichting mag ensceneren welke binnen de scope van zijn eigen certificaat valt.

Voorbeeld: De DPL-B4 mag een oefening ensceneren binnen zijn eigen scope B4. Deze mag dus geen closed-bell oefening ensceneren. Uiteraard mag de DPL-B4/C dit wel omdat dat wel in zijn scope valt.

Verder benadrukte de NDC-CI dat het in het belang van de duiker/dpl zelf is om voor het portfolio-onderzoek niet enkel 30 duiken aan te leveren.

De wet stelt namelijk:

Art 6.1: Het toezicht heeft tot doel om de vakbekwaamheid van gecertificeerd personeel te borgen. De CKI is verplicht te beoordelen of de certificaathouder blijft voldoen aan de gestelde eisen.

Art 11.1: Doorlopende duikervaring van ten minste 20 duiken in 24 maanden voor subcategorie A1 en A2 dan wel ten minste 30 duiken in 24 maanden voor de overige subcategorieën A en B. Voor de categorie C geldt dat er in 24 maanden tenminste 10 keer een bell-run (gesloten bel) is gemaakt, waarbij 5 keer is opgetreden als bell-man en waarbij 5 keer een lock out is gemaakt.

Ook komt het met enige regelmaat voor dat er een bladzijde uit het logboek niet goed is ingevuld waardoor deze duik niet meetelt.

Als er meer duiken worden aangeleverd, kan de CI als nog komen tot een goedkeuring van het portfolio-onderzoek.

Uiteraard blijft het natuurlijk wel zaak om het logboek volledig en correct in te vullen !!

Verder zijn wij als bestuur al weer druk met de toekomst.

Te verwachten is dat er nog dit jaar een wijziging komt in het certificatieschema voor de duikers, waarin de harmonisatie met de brandweer is verwerkt.

Wij hopen hier zo snel mogelijk inzage in te krijgen.

Als dit klaar is staat hetzelfde op het programma voor het schema voor de DPL’s waarin ook de harmonisatie met de brandweer moet worden gemaakt.

Volgende maand hebben we een informeel gesprek met de NADO om te kijken hoe wij elkaar hier in kunnen versterken daar waar wij gedeelde belangen hebben.

Groeten,

Het bestuur.